PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Wellness Nieuwerkerk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wellness Nieuwerkerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als instituut voor wellness, massage en huidverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wellness Nieuwerkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 • Het veilig uitvoeren van een behandeling

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wellness Nieuwerkerk de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • (Zakelijk) Telefoonnummer

 • (Zakelijk) E-mailadres

 • Geslacht

 

Medische gegevens |medicijngebruik en relevante informatie over jouw medische geschiedenis als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandeling

Jouw persoonsgegevens worden door Wellness Nieuwerkerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief/blog abonnees worden door Wellness Nieuwerkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief/blog

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wellness Nieuwerkerk de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Wellness Nieuwerkerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Wellness Nieuwerkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op facebook, website of andere social media

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wellness Nieuwerkerk de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Jouw persoonsgegevens worden door Wellness Nieuwerkerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hier boven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie | Siel Acumulus

 • Het verzorgen van afspraken | Treatwell

 • Het verzorgen van afspraken | Hotel Van der Valk

 • Het verzorgen van de (persoons)administratie via Treatwell

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wellness Nieuwerkerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Wellness Nieuwerkerk van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 

 

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jezelf direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Wellness Nieuwerkerk
Siciliëboulevard 478

3059XT  Rotterdam
info@wellnessnieuwerkerk.nl
06-14669947

 

 

Voorwaarden

Wij werken alleen volgens afspraak

 

Een gemaakte afspraak dient bij verhindering 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Indien dit niet het geval is | dit geldt ook bij een vergeten afspraak | zijn wij genoodzaakt de kosten bij je in rekening te brengen